Privacy statement Inge Soekardi, AVG juni 2019

Praktijk Lichaamsgerichte Psychotherapie en Traumatherapie, gevestigd aan Jan Smitzlaan 7 5611 LD Eindhoven (2de etage), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Praktijk Lichaamsgerichte Psychotherapie en Traumatherapie
​Adres: Jan Smitzlaan 7 5611 LD Eindhoven
Telefoon: 040 2121507
Mobiel: 0031 6 40590275
Email: info@lichaamsgerichte-psychotherapie.nl
Website:  www.lichaamsgerichte-psychotherapie.nl
​​
Inge Soekardi is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Lichaamsgerichte psychotherapie en Traumatherapie, zij is te bereiken via bovenstaand telefoonnummer en mailadres.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Lichaamsgerichte Psychotherapie en Traumatherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder of jonger is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Lichaamsgerichte Psychotherapie en Traumatherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van folder over de activiteiten
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Praktijk Lichaamsgerichte Psychotherapie en Traumatherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Lichaamsgerichte Psychotherapie en Traumatherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Lichaamsgerichte Psychotherapie en Traumatherapie) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Lichaamsgerichte Psychotherapie en Traumatherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

De bewaartermijn is 20 jaar na het beëindigen van de therapie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Lichaamsgerichte Psychotherapie en Traumatherapie verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Lichaamsgerichte Psychotherapie en Traumatherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lichaamsgerichte-psychotherapie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Lichaamsgerichte Psychotherapie en Traumatherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Lichaamsgerichte Psychotherapie en Traumatherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lichaamsgerichte-psychotherapie.nl